Điểm nhấn trong tuần:

Người dân đã thay đổi nhận thức dù chậm