Người bạn Lù cở

Một người phụ nữ ở xã Hồng Thu (Sìn Hồ, Lai Châu) gùi nước sinh hoạt từ suối lên bản. Đa số họ hằng ngày phải gùi nước trên lù cở để phục vụ sinh hoạt cho gia đình hằng ngày.
Một người phụ nữ ở xã Hồng Thu (Sìn Hồ, Lai Châu) gùi nước sinh hoạt từ suối lên bản. Đa số họ hằng ngày phải gùi nước trên lù cở để phục vụ sinh hoạt cho gia đình hằng ngày.
Một người phụ nữ ở xã Hồng Thu (Sìn Hồ, Lai Châu) gùi nước sinh hoạt từ suối lên bản. Đa số họ hằng ngày phải gùi nước trên lù cở để phục vụ sinh hoạt cho gia đình hằng ngày.
Lên top