Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ thuật thế giới bị chia rẽ xung quanh một bức tranh