Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn: “Tôi đặc nhà quê trong vấn đề giăng gió”