Ngắm tranh về Bác Hồ

"Bác Hồ với công nhân xe lửa" - sơn dầu (1970), Phạm Lung.
"Bác Hồ với công nhân xe lửa" - sơn dầu (1970), Phạm Lung.
"Bác Hồ với công nhân xe lửa" - sơn dầu (1970), Phạm Lung.
Lên top