GIÁO SƯ NGÔ VĨNH LONG - KHOA LỊCH SỬ ĐẠI HỌC MAINE (HOA KỲ):

"Muốn hiểu lịch sử, cần phải hiểu những vấn đề kinh tế"