Mùa khát vùng hoang mạc

Những đàn cừu đang chết khát vì khô hạn, nắng nóng ở Ninh Thuận.
Những đàn cừu đang chết khát vì khô hạn, nắng nóng ở Ninh Thuận.
Những đàn cừu đang chết khát vì khô hạn, nắng nóng ở Ninh Thuận.