Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng chợ phiên từ cao nguyên trắng

Những phiên chợ vùng cao ở Lào Cai luôn đậm đà bản sắc văn hoá đồng bào thiểu số.
Những phiên chợ vùng cao ở Lào Cai luôn đậm đà bản sắc văn hoá đồng bào thiểu số.