Tác phẩm và dư luận

“Một vài chiếc lá mỏng manh...”*