Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một lần thử trái quách

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai