Một đại dự án 20 năm đi lạc

Hệ thống điều khiển đầu tàu... Ảnh: Dương Quốc Bình.
Hệ thống điều khiển đầu tàu... Ảnh: Dương Quốc Bình.
Hệ thống điều khiển đầu tàu... Ảnh: Dương Quốc Bình.
Lên top