Một cuộc gặp, một cuốn sách, một đời người...

Ông Phó Đức An bên một công trình của mình.
Ông Phó Đức An bên một công trình của mình.
Ông Phó Đức An bên một công trình của mình.