Một cuộc gặp, một cuốn sách, một đời người...

Ông Phó Đức An bên một công trình của mình.
Ông Phó Đức An bên một công trình của mình.