"Một chiến dịch ở Bắc Kỳ’’ - nguồn sử liệu quý báu

''Buổi sáng bên hồ Hoàn Kiếm'' - tranh khắc chuyển thể từ ảnh của Hocquard.
''Buổi sáng bên hồ Hoàn Kiếm'' - tranh khắc chuyển thể từ ảnh của Hocquard.
''Buổi sáng bên hồ Hoàn Kiếm'' - tranh khắc chuyển thể từ ảnh của Hocquard.
Lên top