Mở cánh cửa này, mọi việc sẽ khác…

Trong “Bàn tay mở” của le Corbusier 1950.
Trong “Bàn tay mở” của le Corbusier 1950.