Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không ngạc nhiên

“Mình thích thì mình viết thôi”