Màu áo lính trên mặt trận phòng chống COVID-19

Chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại một chặng trên lối mòn qua biên giới Việt - Lào.
Chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại một chặng trên lối mòn qua biên giới Việt - Lào.
Chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại một chặng trên lối mòn qua biên giới Việt - Lào.
Lên top