Mạn đàm về tích đức, phúc phận, việc thiện, việc lành

“Làm việc thiện, để phúc cho đời sau, không phải là một kỷ luật nào bắt buộc cả. Chắc chắn là có cái lợi về sau, người ta có nghĩ như thế, nhưng thực tế là hoàn toàn không vụ lợi. Đó mới thực là tự giác. Không vụ lợi, và lại rất tự nguyện, rất vui vẻ, làm được điều lành là sung sướng, thỏa mãn vô cùng, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi không thẹn với đất. Hoàn toàn là một tinh thần lạc quan, vô úy, vị tha. Thế chẳng phải là văn hóa hay sao?” - cố Giáo sư Vũ Ngọc Khánh.
“Làm việc thiện, để phúc cho đời sau, không phải là một kỷ luật nào bắt buộc cả. Chắc chắn là có cái lợi về sau, người ta có nghĩ như thế, nhưng thực tế là hoàn toàn không vụ lợi. Đó mới thực là tự giác. Không vụ lợi, và lại rất tự nguyện, rất vui vẻ, làm được điều lành là sung sướng, thỏa mãn vô cùng, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi không thẹn với đất. Hoàn toàn là một tinh thần lạc quan, vô úy, vị tha. Thế chẳng phải là văn hóa hay sao?” - cố Giáo sư Vũ Ngọc Khánh.
“Làm việc thiện, để phúc cho đời sau, không phải là một kỷ luật nào bắt buộc cả. Chắc chắn là có cái lợi về sau, người ta có nghĩ như thế, nhưng thực tế là hoàn toàn không vụ lợi. Đó mới thực là tự giác. Không vụ lợi, và lại rất tự nguyện, rất vui vẻ, làm được điều lành là sung sướng, thỏa mãn vô cùng, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi không thẹn với đất. Hoàn toàn là một tinh thần lạc quan, vô úy, vị tha. Thế chẳng phải là văn hóa hay sao?” - cố Giáo sư Vũ Ngọc Khánh.
Lên top