Ly kỳ tục thờ chó bốn phương

Đôi chó đá trước cây cầu dẫn vào đền Thủy Trung Tiên hay đền Cẩu Nhi mới được phục dựng.
Đôi chó đá trước cây cầu dẫn vào đền Thủy Trung Tiên hay đền Cẩu Nhi mới được phục dựng.
Đôi chó đá trước cây cầu dẫn vào đền Thủy Trung Tiên hay đền Cẩu Nhi mới được phục dựng.
Lên top