Khung cửa tư pháp

Lời cuối của bài bào chữa

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.