Linh thần của Kim Thạch

Cốc hình Dê thời Ân Thương (Hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa 
Đền miếu Việt).
Cốc hình Dê thời Ân Thương (Hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền miếu Việt).
Cốc hình Dê thời Ân Thương (Hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền miếu Việt).
Lên top