Lệnh bài của Tần Vương trên đất Việt

Bộ ngọc giản Tần Vương (hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền miếu Việt).
Bộ ngọc giản Tần Vương (hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền miếu Việt).
Bộ ngọc giản Tần Vương (hiện vật Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền miếu Việt).
Lên top