Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý