Ở chốn lao xao

Lập thu

Hồ Gươm - Hà Nội vào thu.
Hồ Gươm - Hà Nội vào thu.