Làng tôi - làng Khoa Bảng

Bảng Môn đình xã Hoằng Lộc. Ảnh: NGUYỄN VINH
Bảng Môn đình xã Hoằng Lộc. Ảnh: NGUYỄN VINH
Bảng Môn đình xã Hoằng Lộc. Ảnh: NGUYỄN VINH
Lên top