Lặng thầm cấp cứu 115

Bác sĩ Trần Thị Phương đang trực điều hành.
Bác sĩ Trần Thị Phương đang trực điều hành.