Làng kèn đồng Phạm Pháo

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong một lần đến thăm và giao lưu 
với các nghệ nhân kèn Phạm Pháo.
Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong một lần đến thăm và giao lưu với các nghệ nhân kèn Phạm Pháo.
Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong một lần đến thăm và giao lưu với các nghệ nhân kèn Phạm Pháo.
Lên top