Làm cha mẹ ở tuổi lục tuần

Cô Nguyễn Thị Nguyệt và chú Nguyễn Thanh Toàn hạnh phúc 
khi làm cha mẹ ở tuổi lục tuần.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt và chú Nguyễn Thanh Toàn hạnh phúc khi làm cha mẹ ở tuổi lục tuần.