Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nói hay đừng

Khúc Thụy du và Chà lỳ… cu!