Khởi nghĩa Yên Bái: Đã là lịch sử phải trả lại đúng cho sự thật lịch sử

Khu lăng mộ và tượng đài về Khởi nghĩa Yên Bái tại TP Yên Bái.
Khu lăng mộ và tượng đài về Khởi nghĩa Yên Bái tại TP Yên Bái.