Khoa học và Công nghệ: Phát huy lợi thế vùng từ mạng lưới các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN