Khách nhà lá

Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành.
Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành.
Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành.
Lên top