Khách nhà lá

Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành.
Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành.