Khung cửa tư pháp

Hy vọng còn một chút này…

Hoàng hôn trên sông Hàm Luông. Ảnh: HOÀI PHAN
Hoàng hôn trên sông Hàm Luông. Ảnh: HOÀI PHAN