Khung cửa tư pháp

Hy vọng bước chuyển nhận thức

Tác giả phát biểu tại Hội thảo “Bảo đảm hoạt động của người bào chữa trong điều tra tội phạm” do Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2 tổ chức ngày 6.10.2016. Ảnh: LÊ QUANG HUY
Tác giả phát biểu tại Hội thảo “Bảo đảm hoạt động của người bào chữa trong điều tra tội phạm” do Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2 tổ chức ngày 6.10.2016. Ảnh: LÊ QUANG HUY