Hướng nghiệp 4.0

Thạc sĩ Đào Trung Thành, một trong hai tác giả của cuốn “Hướng Nghiệp 4.0”.
Thạc sĩ Đào Trung Thành, một trong hai tác giả của cuốn “Hướng Nghiệp 4.0”.
Thạc sĩ Đào Trung Thành, một trong hai tác giả của cuốn “Hướng Nghiệp 4.0”.
Lên top