HỒN CHỮ Y Phương

Nhà thơ Y Phương (tên khai sinh: Hứa Vĩnh Sước) sinh năm 1948, quê quán: Trùng Khánh, Cao Bằng. Tác phẩm chính: Người núi Hoa (Kịch, 1982), Tiếng hát tháng Giêng (Thơ, 1986), Lửa hồng một góc (Thơ, in chung, 1987), Lời chúc (Thơ, 1991), Đàn then (Thơ, 1996), Chín tháng (Trường ca, 1998), Thơ Y Phương (2000), Thất Tàng Lồm (Ngược gió, Thơ song ngữ Tày - Việt, 2006), Tháng Giêng một vòng dao quắm (Tản văn, 2009), Đò trăng (Trường ca, 2009). Nhà thơ đã đoạt Giải A cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội (1984), Giải A của Hội Nhà văn Việt Nam (1987), Giải A của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam (2000), Giải B của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (2001), Giải B của Bộ Quốc phòng (2001), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007).
Nhà thơ Y Phương (tên khai sinh: Hứa Vĩnh Sước) sinh năm 1948, quê quán: Trùng Khánh, Cao Bằng. Tác phẩm chính: Người núi Hoa (Kịch, 1982), Tiếng hát tháng Giêng (Thơ, 1986), Lửa hồng một góc (Thơ, in chung, 1987), Lời chúc (Thơ, 1991), Đàn then (Thơ, 1996), Chín tháng (Trường ca, 1998), Thơ Y Phương (2000), Thất Tàng Lồm (Ngược gió, Thơ song ngữ Tày - Việt, 2006), Tháng Giêng một vòng dao quắm (Tản văn, 2009), Đò trăng (Trường ca, 2009). Nhà thơ đã đoạt Giải A cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội (1984), Giải A của Hội Nhà văn Việt Nam (1987), Giải A của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam (2000), Giải B của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (2001), Giải B của Bộ Quốc phòng (2001), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007).
Nhà thơ Y Phương (tên khai sinh: Hứa Vĩnh Sước) sinh năm 1948, quê quán: Trùng Khánh, Cao Bằng. Tác phẩm chính: Người núi Hoa (Kịch, 1982), Tiếng hát tháng Giêng (Thơ, 1986), Lửa hồng một góc (Thơ, in chung, 1987), Lời chúc (Thơ, 1991), Đàn then (Thơ, 1996), Chín tháng (Trường ca, 1998), Thơ Y Phương (2000), Thất Tàng Lồm (Ngược gió, Thơ song ngữ Tày - Việt, 2006), Tháng Giêng một vòng dao quắm (Tản văn, 2009), Đò trăng (Trường ca, 2009). Nhà thơ đã đoạt Giải A cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội (1984), Giải A của Hội Nhà văn Việt Nam (1987), Giải A của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam (2000), Giải B của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (2001), Giải B của Bộ Quốc phòng (2001), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007).
Lên top