Homestay điểm kết nối bốn phương

Trà shan tuyết Khau Mút xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Trà shan tuyết Khau Mút xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Trà shan tuyết Khau Mút xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.