Văn hóa - Xã hội

Hội thảo Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ: Quảng Nam - Nguồn cội chữ Quốc ngữ?

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại hội thảo.
Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại hội thảo.