Hồ Chủ tịch với các bài báo về tấm gương người tốt, việc tốt

Sưu tập báo cắt dán về gương “người tốt, việc tốt” có bút tích của Hồ Chủ tịch. 
Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Sưu tập báo cắt dán về gương “người tốt, việc tốt” có bút tích của Hồ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Sưu tập báo cắt dán về gương “người tốt, việc tốt” có bút tích của Hồ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lên top