Ở chốn lao xao

Hình ảnh hành chính: Hỏi dân - dân hỏi

Tòa nhà trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.
Tòa nhà trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.