Hiện hữu nhiệm màu

Sinh hoạt của tu sĩ và người dân trong một lễ quán đảnh Phật giáo Tây Tạng. Ảnh: Bảo Chân
Sinh hoạt của tu sĩ và người dân trong một lễ quán đảnh Phật giáo Tây Tạng. Ảnh: Bảo Chân