Gương mặt của niềm tin

Gương mặt như có lửa của một Phật tử Ấn Độ, nếu nhìn kỹ vào mắt sẽ thấy hình các nhà sư ngồi thiền.
Gương mặt như có lửa của một Phật tử Ấn Độ, nếu nhìn kỹ vào mắt sẽ thấy hình các nhà sư ngồi thiền.