Giáng Vân vẽ trong yên tĩnh của màu

Dưới mặt trời, Acrylic tên toan 80x100cm.
Dưới mặt trời, Acrylic tên toan 80x100cm.
Dưới mặt trời, Acrylic tên toan 80x100cm.
Lên top