Gia đình Trung Túc vương Lê Lai: Một nhà công thần