Gen - cuốn sách loài người

“Siddhartha Mukherjee - con người tài ba đã dẫn dắt chúng ta đi qua cả quá khứ, hiện tại và tương lai của khoa học về gen” - Bill Gates. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Siddhartha Mukherjee - con người tài ba đã dẫn dắt chúng ta đi qua cả quá khứ, hiện tại và tương lai của khoa học về gen” - Bill Gates. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Siddhartha Mukherjee - con người tài ba đã dẫn dắt chúng ta đi qua cả quá khứ, hiện tại và tương lai của khoa học về gen” - Bill Gates. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top