E.Hébrard đã biến công trình Đại học Đông Dương thành “phòng thí nghiệm” như thế nào?

Toàn cảnh Trường Đại học Đông Dương, nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Toàn cảnh Trường Đại học Đông Dương, nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Toàn cảnh Trường Đại học Đông Dương, nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Lên top