Đừng để mất dẫu chỉ là thiểu số

Ảnh: Dân tộc Lô Lô với số dân dưới 10.000 người nhưng đã bảo tồn rất tốt ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình.
Ảnh: Dân tộc Lô Lô với số dân dưới 10.000 người nhưng đã bảo tồn rất tốt ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình.