Dựa vào dân, lấy dân làm gốc và một chính sách tài chính đầy hiệu quả

“Mỗi người trồng hai cây” - tranh sơn dầu, năm 1961, tác giả Vương Trình. 
Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch”, NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn.
“Mỗi người trồng hai cây” - tranh sơn dầu, năm 1961, tác giả Vương Trình. Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch”, NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn.
“Mỗi người trồng hai cây” - tranh sơn dầu, năm 1961, tác giả Vương Trình. Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch”, NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn.
Lên top