Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Dốt đặc cán mai, dốt dài cán cuốc