Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1:

Đóng điện thành công nhiều công trình quan trọng

Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 đóng điện thành công nhiều công trình quan trọng.
Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 đóng điện thành công nhiều công trình quan trọng.
Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 đóng điện thành công nhiều công trình quan trọng.
Lên top