Đón “sóng” I 4.0 trong phát triển chăn nuôi

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi chuyên nghiên cứu và phát triển các giống gia súc, gia cầm... (Trong ảnh: Bê lai Brahman). Ảnh: PV
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi chuyên nghiên cứu và phát triển các giống gia súc, gia cầm... (Trong ảnh: Bê lai Brahman). Ảnh: PV
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi chuyên nghiên cứu và phát triển các giống gia súc, gia cầm... (Trong ảnh: Bê lai Brahman). Ảnh: PV
Lên top